व्यक्तिगत छनोट

आफ्नो छनौटको व्यक्तिगत कोर्समा आफ्नो ज्ञान बढाउनु होस्

हाम्रो कुनै एक व्यक्तिगत कोर्स लिएर आफ्नो छनौटको बाइबलको पुस्तकको विस्तृत अध्ययनमा सहभागी हुनुहोस् । तपाईं बाइबलको आफ्नो मनपर्दो पुस्तकको अधिक र\वा समीमको बुझाइको, तपाईंलाई बुझ्न अप्ठेरो लाग्ने पुस्तकलाई अझ राम्ररी बुझ्न वा बाइबल कक्षा वा अध्ययन समूह पढाउनु अघि रिफ्रेसर कोर्स गर्ने चाहना गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा व्यक्तिगत कोर्सहरू तपाईंको बाइबलीय सन्देशको बुझाइलाई गहिरो पार्ने आदर्श बाटाहरू हुन् ।

हाम्रो कोर्स हेर्नुहोस्


Learn at your own pace

आफ्नै गतिमा सिक्नु होस्

थ्रु द स्कप्चर्स अनलाइन विद्यालयले सिकाइको संरचित तालिक प्रदान गर्नुका साथै तपाईंलाई आफ्नै गतिमा अध्ययन गर्न सक्षम बनाउँछ ।

सबै स्तरका सिकाइका लागि पूर्ण

तपाईं नव इसाई वा ईश्वरको शब्दको अनुभवि विद्यार्थी जे भए पनि प्रत्येक थ्रु द स्कप्चर्सले सबैका लागि गुणस्तरीक शिक्षण प्रदान गर्छ ।

कोर्समा के के आउँछ ?

प्रत्येक कोर्समा तपाईंलाई चाहिने हरेक चिज हुन्छ । तपाईं मूल्यवान डिजिटल पुस्तिका सहितका डाउनलोड गरिएका सामाग्रीहरू कोर्सको अन्त्यपछि राख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंसँग एउटा कोर्स पूरा गर्ने 50 दिनको समय हुन्च तथा तपाईंको कोर्सको अवधि बढाउन चाहनु हुन्छ भने तपाईं प्रारम्भिक 50 दिने समय सकिए पछि छुट्मा अवधि बढाउन सक्नुहुन्छ ।

विख्यात प्राध्यापक तथा वुद्धिजीविहरूद्वारा लेखिएको एक डिजिटल पुस्तक

तपाईंलाई प्रमुख अवधारणा पहिचान गर्न सहयोग गर्ने 5 अध्ययन गाइडहरू

सफल पठनका लागि 6 परीक्षणहरू

तपाईंलाई सही बाटोमा रहन सहयोग गर्ने पठन गति गाइड

नक्शा, चार्ट, भिडियि जस्था पूरक सागाग्रीहरू तथा अन्य

आफूले पढ्न चाहेको कोर्स छान्नुहोस् ।

हाम्रो कोर्सहरू एक पटकमा एउटा लिइने हिसावले तयार गरिएका छन् । तल सबै उपलब्ध कोर्सहरू दिइएका छन् । आफ्नो छनौटको कोर्स पूरा गरेपछि तपाईंसँग अर्को कोर्समा जाने वा उपलब्ध कोर्सहरू मध्ये कुनै एकको छनौट गर्ने विकल्प हुन्छ ।

कोर्सका विशेष समूहहरू सकेपछि तपाईंलाई उपलब्धीको प्रमाणपत्रहरू प्रदान गरिनेछ । यी समूहरूलाई तल दिइएका रंगहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

न्यू टेस्टामेन्ट

एनटी थियोलोजी - ११
एनटी थियोलोजी १ १2 - १8
एनटी थियोलोजी २ १9 - 26

ख्रीष्‍टको जीवन, १

डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ले गहिराईबाट विवेचना गर्नुभएको यस ख्रीष्‍टको जीवन पुस्तकको सुरुवात उहाँको जन्‍मबाट हुँदछ र यसले सुसमाचारका चारै पुस्तकहरूबाट सम्‍बन्धित विवरणहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ।
2

ख्रीष्टको जीवन, २

ख्रीष्टको जीवन अध्ययन भन्‍ने डेभिड एल. रोपर को पुस्तकको भाग दुईले उहाँको मृत्यु, दफन, र पुनरुत्थान लगायत येशूको जीवनको अन्तिम दिनहरूलाई समेटेको छ।
3

मत्ती १—१३

मत्तीको अध्ययनको टिप्‍पणीको पहिलो भागमा, सेलर एस क्रेन, जुनियर (Sellers S. Crain, Jr.) ले राजाको जन्‍म र राज्यको आगमन सम्‍बन्धी उहाँले दिनुभएको शिक्षाहरूका बारेमा निरीक्षण गर्नुभएको छ। येशूप्रति मानिसहरूले देखाएका प्रतिक्रियाहरू कसरी एउटा आँधीको रूपमा परिवर्तन भयो भन्‍ने कुरा उहाँले देखाउनुभएको छ।
4

मत्ती १४—२८

मत्तीको पुस्तकको अध्ययनको दोस्रो भागमा, येशूको शिक्षा तथा कामहरूको विषयमा विश्‍लेषण गर्ने कार्यलाई, सेलर्स एस. क्रेइन, जुनियर (Sellers S. Crain, Jr.) ले जारी राख्‍नुभएको छ। राजाको रूपमा उहाँको भूमिकाको बारेमा अधिकांश मानिसहरूले गलत रूपमा बुझे, र उहाँलाई इन्कार गर्नेहरूले उहाँलाई क्रूसमा टाँग्‍न लगाए। मृत्युबाट बौरी उठेपछि र पिताकहाँ उचालिनुभएपछि मात्रै ख्रीष्‍टका जनहरूले उहाँको जीवन र मृत्युको महत्त्वलाई महसुस गर्न थाले।
5

मार्क

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
6

ल्युक १:१—९:५०

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
7

ल्युक ९:५१—२४:५३

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
8

जोन १—१०

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
9

जोन ११—२१

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
१0

प्रेरित १—१४

डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ले प्रेरित १—१४ मा प्रस्तुत गरिए अनुसार प्रभुको मण्डलीको सुरुवातको बारेमा गहिरो विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
११

प्रेरित १५—२८

डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ले तयार गर्नुभएको यो अध्ययन प्रेरित १५—२८ मा भएको पावलको प्रचार-यात्राहरूको शक्तिशाली विवरणमा केन्द्रित छ।
१2

रोमन्स १—७

डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ले मोशाको व्यवस्थालाई पालन गरेको कारण उद्धार आउँदनै िन्ने पावलको शशक्षालाई भवस्ताररत रूपमा वणणन गनणिन एको छ। न त यो व्यभिगत पण्न य वा असल आचरणद्वारा आउँछ। परमश्े वरले भदनिन एको उद्धार अनग्रन हद्वारा, अभन माभनसले भदने भवश्वासयोग्य आज्ञापालनद्वारा प्राप्त हन्न छ िनी यहूदी र अन्यजाभत दवन ैलाई बताइएको छ।
१3

रोमन्स ८—१६

परिवर्तित जीवन जिउन र ख्रीष्टको शरीरको विजय अरूसँग बाँढ्ने किसिमको जीवन जिउनको लागि रोमी इसाईहरूलाई पावलले जसरी प्रोत्साहन दिए त्यस कुरालाई हेर्दै डेभिड एल. रोपर (David L. Roper) ज्यूले रोमीको पुस्तकको आफ्
१4

१ कोरिन्थियन्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
१5

२ कोरिन्थियन्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
१6

गलाती

अन्यजातिहरूका प्रेरित भएको हैसियतले, पावलले रोमको गलातिया भन्‍ने प्रान्तमा आफूले स्थापना गरेका बालक मण्डलीहरूलाई तिनीहरूका विश्‍वासलाई नष्ट गर्नसक्‍ने यहूदी धर्म प्रचार गर्ने शिक्षकहरूबाट बचाउने प्रयास गरे। उनले निर्दोषीकरणको आधारको रूपमा रहेको व्यवस्थाको अपर्याप्ततालाई उनले खुलासा गरे, साथै येशू ख्रीष्‍टको बलिदानलाई जोड दिए।
१7

एफिसीयन्स र फिलिप्पीयन्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
१8

कलस्सीयन्स र फिलेमोन

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
१9

१ र २ थिस्सलोनियन्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
20

१ र २ तिमोथी र तीतस

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
2१

हिब्रू

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
22

जेम्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
23

१ र २ पिटर र जुड

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
24

१, २, र तीन जोन

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
25

रेभिलेसन १—११

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
26

रेभिलेसन १२—२२

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।

ओल्ड टेस्टामेन्ट

ओटी हिस्टोरी १ 27 - 32
ओल्ड टेस्टामेन्ट हिस्टोरी २ 33 - 38
हिब्रू पोएट्री 39 - 43
ओल्ड टेस्टामेन्ट प्रोफेट १ 44 - 48
ओल्ड टेस्टामेन्ट प्रोफेट २ 49 - 5१
27

जेनेसिस १-२२

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
28

जेनेसिस २३—५०

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
29

एक्सोडस

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
30

लेविटिकस

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
3१

नम्बर्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
32

ड्युटेरोनोमी

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
33

यहोशू

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
34

जजेस एन्ड रूथ

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
35

१ र २ सामूयल

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
36

१ र २ किंग्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
37

१ र २ क्रोनिकल्स

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
38

एजरा, नहेमायाह, र एस्थर

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
39

जब

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
40

साल्म्स १

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
4१

साल्म्स २

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
42

उखान

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
43

ऐकलेसिस्टास र सुलैमान को गीत

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
44

यशैया

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
45

यर्मिया १-२५

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
46

यिर्मयाह २६-५२ तथा लेमेन्टेशन

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
47

ईजेकील

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
48

डैनियल

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
49

द माइनर प्रोफेट, १

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
50

द माइनर प्रोफेट, २

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।
5१

द माइनर प्रोफेट, ३

यो पाठ्यक्रम अहिले सम्म उपलब्ध भएको छैन । भविष्यमा ल्याउने योजना बनाइएको छ ।