Đơn xin học bổng

NHỮNG HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

Chương trình học bổng được thiết kế để giúp học viên học qua toàn bộ Kinh Thánh.

*Nếu bạn thành lập một trường học tại địa phương và bạn là người tổ chức và chỉ đạo trường ấy, bạn được gọi là “Hiệu Trưởng.” Những người khác được gọi là học viên.

Cách Thức Ghi Danh:

  1. Chọn vai trò của bạn, “Hiệu Trưởng” hay “Học Viên”
  2. Điền vào đơn ghi danh và bấm vào nút “Nộp.”

Sau khi đã kích hoạt trương mục, bạn sẽ được dẫn đến môn học đầu tiên.

Ghi chú: Một khi bạn đã ghi danh môn học đầu tiên, thí dụ, Anh ngữ, bạn chỉ có thể lấy những môn học kế tiếp bằng Anh ngữ mà thôi. Nếu bạn muốn lấy các môn học qua nhiều ngôn ngữ khác nhau, bạn cần phải lập một trương mục học viên khác cho mỗi ngôn ngữ. Hãy lưu ý rằng sự tiến triển, các điểm số, và các bảng điểm của môn học của bạn không thể được gộp chung với nhau.
Chỉ những người dùng bên ngoài Hoa Kỳ có thể có được một học bổng