Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng các phần mềm, tài liệu, các tính năng tương tác, và website liên quan tới ThroughTheScriptures.com (“Website”), quý vị (“Người Sử Dụng”) đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện pháp lý này (“Thỏa Thuận”). Bất kỳ ai có tiếp xúc với Website trong bất kỳ hình thức nào là một Người Sử Dụng theo mục đích của Thỏa Thuận này. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này, quý vị không được sử dụng Website. Nếu quý vị không hài lòng với Website, với bất cứ nội dung Website nào, hoặc với các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận này, thì quý vị đồng ý rằng biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho quý vị là hãy ngưng sử dụng Website. Quý vị công nhận và chấp thuận rằng quý vị tự chịu mọi nguy cơ khi sử dụng Website. Quý vị tuyên bố rằng quý vị có đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền để chấp thuận Thỏa Thuận này nhân danh cho bản thân quý vị hoặc cho bất kỳ bên nào mà quý vị đại diện. Một số điều khoản nhất định của Thỏa Thuận này có thể không được áp dụng cho việc sử dụng Website của quý vị; tất cả các điều khoản áp dụng dù sao cũng có ràng buộc. Là chủ sở hữu hợp pháp của Website, Trường Truyền Giáo Thế Giới Truth for Today, Inc. (“Truth for Today”) có toàn quyền tự quyết định thay đổi hoặc chấm dứt các điều khoản của Thỏa Thuận này vào bất cứ lúc nào và không thường xuyên mà không thông báo cho quý vị bằng cách đăng tải các thay đổi trên website ThroughTheScriptures.com. Bất kỳ thay đổi nào được đưa vào Thỏa Thuận này đều chiếu theo những điều khoản trong thỏa thuận này.

Chấm Dứt. Thỏa Thuận này vẫn còn có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt. Thỏa Thuận này có thể bị chấm dứt theo quyết định riêng của Truth for Today và không thông báo trước, hoặc bằng văn bản thỏa thuận chung giữa các bên, nhưng không phải do Người Sử Dụng. Truth for Today có thể đình chỉ, chấm dứt, hoặc xóa bỏ quyền truy cập vào website của Người Sử Dụng mà không thông báo trước vào theo toàn quyền quyết định riêng của Truth for Today. Truth for Today sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc đình chỉ, chấm dứt, hoặc xóa bỏ này hoặc hệ quả của những việc này, bao gồm nhưng không giới hạn trong sự gián đoạn việc làm ăn hoặc học vấn, mất mát dữ liệu hoặc tài sản, thiệt hại tài sản, hoặc bất kỳ khó khăn, tổn thất hoặc thiệt hại nào khác. Truth for Today có thể chấm dứt Thỏa Thuận này và quyền truy cập Website của quý vị một cách đơn phương và không thông báo nếu như quý vị hoặc bất cứ người nào hoặc tổ chức nào khác đang sử dụng Website vi phạm bất kỳ điều khoản của Thỏa Thuận này. Truth for Today sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ bên nào thứ ba nào về việc chấm dứt. Sau khi chấm dứt, quý vị hoặc bất kỳ người nào hoặc bên nào khác đang sử dụng Website sẽ ngừng sử dụng Website bằng chi phí của mình.

Cập Nhật. Truth for Today có quyền tạo ra các phiên bản cập nhật của Website qua từng thời kỳ. Trừ khi có quy định rõ ràng, còn nếu không thì bất cứ đợt cập nhật nào cũng sẽ phải chịu áp dụng của các điều khoản trong Thỏa Thuận này, kể cả bất kỳ sửa đổi nào của Thỏa Thuận này, và do Truth for Today toàn quyền quyết định.

Tài Liệu Độc Quyền. Tất cả các nội dung có sẵn trong Website, bao gồm thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, và các tập tin, cách lựa chọn và sắp xếp các nội dung này (“Nội Dung Trang Web”), cũng như tất cả các phần mềm và tài liệu có trong hoặc liên quan đến Website được bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế, bí mật thương mại, hoặc các quyền và luật sở hữu khác bảo vệ. Quý vị cam kết không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, trình diễn công khai, xuất bản, điều chỉnh, chỉnh sửa, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ những nội dung hoặc tài liệu này. Nghiêm cấm việc lấy dữ liệu hoặc nội dung khác từ Website này để tạo ra hay biên soạn, trực tiếp hay gián tiếp, tài liệu, tuyển tập, tiêu khiển, cơ sở dữ liệu, hoặc thư mục tài liệu của Website trừ khi được quy định trong bản thỏa thuận này. Nghiêm cấm việc sử dụng các nội dung và tại liệu của Website cho bất cứ mục đích nào không được quy định rõ trong bản thỏa thuận này.

Tuyên Bố Từ Chối Bảo Hành. Website được cung cấp “nguyên trạng”, có thể có chứa lỗi và chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Truth for Today từ chối mọi bảo hành liên quan tới Website, công khai, ẩn ý, hay yêu cầu theo luật, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các bảo hành ẩn ý đối với khả năng bán hàng hóa, chất lượng thỏa đáng, sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể, độ chính xác, quyền hưởng sự yên tĩnh, và không vi phạm quyền lợi của bên thứ ba. Truth for Today không bảo hành, bảo đảm, hoặc có bất kỳ tuyên bố nào có ý rằng Website sẽ sẵn có vào bất kỳ thời gian hoặc địa điểm cụ thể nào, rằng bất kỳ lỗi hoặc sai sót nào cũng sẽ được khắc phục, hoặc rằng các nội dung không chứa virut hay các thành phần gây hại khác. Quý vị phải chịu toàn bộ nguy cơ về chất lượng, kết quả, và hiệu suất của Website cũng như toàn bộ nguy cơ và chi phí của tất cả các dịch vụ, sửa chữa hoặc sửa lỗi. Thông tin bằng lời nói hoặc bằng văn bản, tư vấn, đề xuất, hoặc khuyến nghị nào của Truth for Today, của các đại diện hoặc nhân viên của Truth for Today không tạo ra bảo hành hoặc theo hình thức nào đó làm tăng phạm vi của Thỏa Thuận này, và quý vị không thể dựa vào bất kỳ thông tin, tư vấn, đề xuất, hoặc khuyến nghị này. Một số điều luật không cho phép loại trừ hoặc giới hạn một số bảo hành hoặc quyền của người tiêu dùng nhất định. Trong phạm vi bất kỳ pháp luật và thẩm quyền này áp dụng đối với việc sử dụng Website của quý vị, một số loại trừ và hạn chế có thể không áp dụng đối với quý vị.

Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý. Quý vị đồng ý rằng Truth for Today và các giám đốc, viên chức, đại lý, nhà thầu, đối tác, và nhân viên của Truth for Today sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với quý vị hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, hay ngẫu nhiên nào, bao gồm nhưng không giới hạn những thiệt hại về kinh phí hay tài sản, gián đoạn kinh doanh, mất cơ hội kinh doanh, mất dữ liệu, hoặc bất kỳ khó khăn, thiệt hại, hay tổn thất nào khác phát sinh từ hay có liên quan đến: việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Website, vì bất cứ lý do gì; truy cập trái phép hoặc ngẫu nhiên hoặc làm thay đổi dữ liệu; tuyên bố hay hành của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng Website; và ngay cả khi nếu Truth for Today đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Một số điều luật không cho phép loại trừ hoặc giới hạn một số biện pháp khắc phục hoặc bồi thường thiệt hại nhất định. Trong phạm vi bất kỳ pháp luật và thẩm quyền này áp dụng đối với việc sử dụng Website của quý vị, một số loại trừ và hạn chế có thể không áp dụng đối với quý vị.

Bồi Thường. Quý vị – Người Sử Dụng Website, đồng ý bồi thường và giữ cho Truth for Today, các công ty con, chi nhánh, công ty mẹ, người kế nhiệm và/hoặc nhượng quyền của Truth for Today, và mỗi một giám đốc, viên chức, đại lý, nhà thầu, đối tác, và nhân viên của Truth for Today, không bị tổn hại do và chống lại bất kỳ mất mát, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu sách, thiệt hại, chi phí, và các phí tổn, kể cả phí luật sư hợp lý, phát sinh từ Thỏa Thuận này hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng Website nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thiệt hại, mất mát, hoặc trách nhiệm nào đối với thiệt hại đối với bất kỳ tài sản hoặc sự mất mát bất kỳ dữ liệu nào phát sinh từ việc Người Sử Dụng hoặc bất kỳ khách hàng, người dùng, học viên, hoặc những người khác nào sở hữu, sử dụng, hoặc vận hành Website, hoặc phát sinh từ việc truyền tải thông tin hoặc thiếu thông tin được kết nối với Website được trình bày trong Thỏa Thuận này.

Kiểm Soát Pháp Luật Và Tranh Cãi. Thỏa Thuận này sẽ nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật của Tiểu Bang Arkansas và pháp luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Quý vị hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Website có thể liên quan đến việc truyền dữ liệu giữa các bang – có thể được coi là một giao dịch trong thương mại liên bang theo luật liên bang. Nếu bất kỳ tranh cãi hoặc khiếu kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoản Thuận này mà không thể giải quyết được thông qua việc thương lượng giữa các bên, thì các bên sẽ có nỗ lực thiện chí giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải do một cơ quan hòa giải ở Tiểu Bang Arkansas, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ do cả hai bên cùng chấp thuận đứng ra chủ trì.  Nếu có hành vi pháp lý liên quan đến Thỏa Thuận hoặc Website, thì địa điểm xử án sẽ được đặt tại tòa án tiểu bang ở Quận White, Arkansas, hoặc tại Tòa Án Quận Hoa Kỳ, Quận Đông Arkansas. Người Sử Dụng tuyệt đối từ bỏ quyền biện hộ thẩm quyền không thích hợp.

Toàn Bộ Thỏa Thuận. Thỏa Thuận này là toàn bộ thỏa thuận giữa Truth for Today và Người Sử Dụng về các vấn đề trong bản thỏa thuận này và thay thế cho tất cả hiểu biết, hứa hẹn, và cam kết trước đó, nếu có, bằng lời nói hoặc bằng văn bản về các vấn đề trong Thỏa Thuận này. Mọi thay đổi, sửa đổi, từ bỏ, chấm dứt, hoặc miễn trừ bất cứ phần nào của Thỏa Thuận này không bị ràng buộc trừ khi được Truth for Today thực hiện và xác nhận bằng văn bản.

Quyền Sở Hữu. Website và tất cả các tài liệu liên quan do Truth for Today cung cấp là tài sản thuộc sở hữu duy nhất hoặc tài sản được cấp phép phù hợp của Truth for Today. Website được cấp phép, không phải bán, cho quý vị theo các điều khoản của Hợp Đồng này. Truth for Today không bán, sang tên, chuyển nhượng, hay nhượng quyền bất kỳ danh hiệu, quyền sở hữu, hoặc lợi ích nào trong hay đối với Website. Bằng việc sử dụng Website, quý vị chỉ đồng ý với giấy phép không chuyển nhượng, không độc quyền để sử dụng, theo các điều khoản của Thỏa Thuận này, Website và bất cứ chương trình phần mềm nào hoặc các tài liệu độc quyền khác của các bên thứ ba được tích hợp vào Website. Truth for Today duy trì và bảo lưu tất cả các danh hiệu, quyền lợi, và lợi ích thích hợp (bao gồm nhưng không giới hạn trong bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hoá, và nhãn hiệu dịch vụ và bất cứ hoặc tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác) trong và đối với Website cũng như tất cả các tài liệu liên quan. Bất kỳ khoản thù lao nào chi trả cho sản phẩm này đều cấu thành khoản lệ phí giấy phép cho việc sử dụng Website.

Sử Dụng.

  1. Tuyệt đối nghiêm cấm việc sao chép, tái sản xuất, nhân bản, dịch thuật, kỹ nghệ đảo ngược, chuyển thể, dịch ngược, tháo rời, lắp ráp đảo ngược, sửa đổi, hay thay đổi Website hoặc bất kỳ phần nào của Website mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Truth for Today trừ khi được quy định trong Thỏa Thuận này. Tuyệt đối nghiêm cấm việc hợp nhất hoặc sáp nhập Website hoặc bất cứ phần nào của Website bằng bất cứ chương trình máy tính nào, cũng như việc tạo ra các tác phẩm hoặc các chương trình phái sinh từ Website hoặc bất cứ phần nào của Website mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Truth for Today.
  2. Việc xin phép được tái sản xuất, nhân bản, chuyển thể, hay nói cách khác khai thác bất cứ phần nào của Website phải được gửi bằng văn bản tới Truth for Today tại địa chỉ được ghi ở cuối bản Thỏa Thuận này. Bất kỳ việc cấp phép nào cũng sẽ thuộc về toàn quyền quyết định của riêng Truth for Today.
  3. Cả Website và bất cứ phần nào của Website đều không thể cho thuê, mướn, bán, chuyển nhượng, chuyển giao, tái cấp phép, cấp phép phụ hay sang tên vì bất kỳ mục đích nào. Bất kỳ nỗ lực cho thuê, mướn, bán, chuyển nhượng, chuyển giao, tái cấp phép, cấp phép phụ, sang tên, biếu tặng, hoặc định đoạt Website nào khác vi phạm Thỏa Thuận này là không có giá trị. Bất kỳ hành động hoặc việc không ngăn chặn được một hành động vi phạm Thỏa Thuận này có thể bị truy tố dân sự và/hoặc hình sự.
  4. Các chương trình hoặc phần mềm do các cơ sở khác ngoài Truth for Today phát triển và/hoặc sở hữu và được bao gồm trong hoặc tích hợp vào Website (“Phần Mềm của Bên Thứ Ba”) là đối tượng của Thỏa Thuận này và việc sử dụng các chương trình hoặc phần mềm đó do Thỏa Thuận này quy định. Nghiêm cấm việc sử dụng Phần Mềm của Bên Thứ Ba cho những mục đích khác với mục đích sử dụng dự kiến kết hợp với Website.

Các Trang Web Và Nội Dung Của Bên Thứ Ba.

Website có thể có chứa (hoặc có thể gửi cho quý vị) các đường dẫn đến các trang web khác (“Các Trang Web Của Bên Thứ Ba”) cũng như các bài báo, tranh ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm, và nội dung hay các mục khác thuộc về hoặc có xuất xứ từ các bên thứ ba (“Nội Dung Của Bên Thứ Ba”). Truth for Today không kiểm tra Các Trang Web Của Bên Thứ Ba và Nội Dung Của Bên Thứ Ba về độ chính xác, sự phù hợp, hoặc mức độ hoàn chỉnh. Truth for Today không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Trang Web Của Bên Thứ Ba nào mà quý vị truy cập khi sử dụng Website hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội Dung Của Bên Thứ Ba được đăng tải trên, có sẵn thông qua, hay được cài đặt từ Website, bao gồm nội dung, độ chính xác, sự tấn công, quan điểm, độ tin cậy, thông lệ bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có chứa trong Các Trang Web Của Bên Thứ Ba hoặc Nội Dung Của Bên Thứ Ba. Bao gồm, việc liên kết đến, hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất cứ Trang Web Của Bên Thứ Ba hay bất cứ Nội Dung Của Bên Thứ Ba mà không có sự chấp thuận hoặc tán thành của Truth for Today. Mặc dù một số máy tính có thể có sử dụng phần mềm lọc nội dung để ngăn chặn việc truy cập vào một số Trang Web Của Bên Thứ Ba nhất định, Truth for Today sẽ không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất cứ Trang Web Của Bên Thứ Ba hoặc Nội Dung Của Bên Thứ Ba mà quý vị truy cập khi sử dụng Website.

Chính Sách Trang Web, Điều Chỉnh Và Tính Hiệu Lực

Vui lòng xem lại các chính sách khác của chúng tôi, như chính sách bảo mật, được đăng tải trên Website. Truth for Today có toàn quyền thực hiện các thay đổi đối với Website, các chính sách, và điều khoản sử dụng vào bất cứ lúc nào. Nếu bất cứ phần nào trong các điều khoản và chính sách của Website bị xem là không hợp lệ, vô hiệu, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà không thể thực thi được, thì phần đó sẽ được coi là tách rời và sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và tính thực thi của các phần còn lại.

Liên Lạc

Nếu quý vị có thắc măc về bất cứ điều khoản hoặc chính sách của website, hãy liên lạc với:

Trường Thế Giới Truyền Giáo Truth for Today, Inc.
P.O. Box 2044
Searcy, Arkansas 72145-2044
U.S.A.