1 và 2 Thê-sa-lô-ni-ca

Những bức thư của Phao-lô gửi cho tín đồ Đấng Christ ở Thê-sa-lô-ni-ca là những bức thư cá nhân, nồng ấm nói với những tín đồ Đấng Christ non trẻ cần được hướng dẫn trong đức tin của họ. Phao-lô chiến đấu với các vấn đề liên quan đến sự trở lại của Đấng Christ, thời kỳ cuối cùng, và các mối quan tâm thần học khác của hội thánh. Earl D. Edwards đưa người đọc đến chỗ hiểu sâu hơn những chủ đề này và ông rút ra những ứng dụng quan trọng hàng ngày. Khóa học này sẽ làm phong phú thêm mọi việc học Kinh Thánh cá nhân hoặc theo nhóm về các thư Thê-sa-lô-ni-ca.


Một khóa học bao gồm những gì?

Khóa học 50 ngày này cung cấp cho quý vị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học này, quý vị có thể gia hạn khóa học thêm 30 ngày. Nhấp vào đây để xem một số tài liệu mẫu của khóa học.

Sách Kỹ Thuật Số

Bản điện tử của cuốn sách 1 và 2 Thê-sa-lô-ni-ca do Earl D. Edwards biên soạn sẽ là thầy dạy của quý vị trong khóa học, và quý vị được quyền giữ lại sau khi khóa học kết thúc.

Năm Hướng Dẫn Học Tập

Những hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cách nêu ra cho quý vị các thuật ngữ, khái niệm, con người chủ chốt, và hướng dẫn quý vị nên tập trung vào những phần nào khi đọc tài liệu.

Sáu Bài Thi

Được thiết kế để trợ giúp chứ không phải để cản trở quý vị nên mỗi bài thi sẽ bao gồm năm mươi câu hỏi được rút ra từ phần bài đọc được giới hạn để bảo đảm rằng quý vị hiểu được những điều đang được giảng dạy. Bài thi cuối cùng là bài thi toàn diện.

Hướng Dẫn về Tốc Độ Đọc

Hãy theo dõi lịch đọc tài liệu của quý vị bằng hướng dẫn tốc độ đọc. Hướng dẫn này cho biết quý vị cần phải đọc những trang nào mỗi ngày để hoàn thành được khóa học trong thời gian đặt ra.

Trợ Giúp Học Tập

Ở khóa học này quý vị có thêm các tài liệu học tập để bổ trợ cho việc học tập.