Bản Mẫu Nội Dung Khóa Học

vi-Overview-Cutoff

Tổ Chức Theo Từng Bước

Mỗi khóa học đều được sắp xếp sao cho quý vị luôn biết được việc phải làm tiếp theo. Hộp tổng quan được hiển thị trên mọi trang trong khóa học, cho phép quý vị dễ dàng nhìn thấy được quá trình của mình. Khi quý vị đã ghi danh vào khóa học thì quý vị có thể xem lại bất kỳ bước nào trước đó.

Bài Học Có Thể Tải Về

Cũng như Thiên Chúa đã chọn sách Thánh Ngôn để nói với chúng ta, Through the Scriptures là một trường học dựa vào việc đọc sách là chủ yếu. Mỗi khóa học sẽ học theo một trong số các cuốn bình giảng của Truth for Today. Có dưới dạng kỹ thuật số, mỗi tập sẽ là “bài học” của quý vị trong suốt khóa học và quý vị được quyền giữ để sử dụng sau khi khóa học kết thúc! Nhấp vào bên dưới để tải về  một đọan bài học mẫu ngắn từ khóa học đầu tiên, Cuộc Đời Đấng Christ, 1.

Tải Về Bài Học Mẫu

 

Hướng Dẫn Học Tập

Bài học sẽ được chia ra thành năm phần bài đọc, cuối mỗi phần sẽ có một bài thi. Nhằm hỗ trợ trợ quý vị chuẩn bị cho các bài thi, mỗi phần bài đọc sẽ kèm theo một hướng dẫn học tập giới hạn các thuật ngữ và khái niệm mà quý vị cần phải biết. Nhấp vào bên dưới để tải về hướng dẫn học tập đầu tiên từ Cuộc Đời Đấng Christ, 1.

Tải Về Hướng Dẫn Học Tập Mẫu

 

Trợ Giúp Học Tập

Một số khóa học có thêm những tài liệu cần thiết cho học tập có thể tải về như bản đồ và biểu đồ. Nhấp vào bên dưới để tải về một trong những tài liệu ấy từ Cuộc Đời Đấng Christ, 1.

Tải Về Tài Liệu Trợ Giúp Học Tập Mẫu

 

Bài Thi

Có năm bài thi học phần và muột bài thi toàn diện cuối khóa, và quý vị có thể thi mỗi bài thi bất cứ khi nào quý vị cảm thấy phù hợp. Một bài thi có tối đa năm mươi câu hỏi theo dạng tương tự như bài thi mẫu mà quý vị sẽ nhìn thấy bên dưới. Các bài thi sẽ được chấm điểm, và quý vị sẽ biết kết quả ngay sau khi quý vị hoàn thành mỗi bài thi.

vi-Test-Cutoff

 

Ghi Danh vào Khóa Học Cuộc Đời Của Chúa Kitô, 1