ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ

ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਵਧਾਓ

ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਰਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਤਰੀਕਾ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਦੇਖੋ


Learn at your own pace

ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ

Through the Scriptures ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸੰਰਚਿਤ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਇਸਾਈ ਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, Through the Scriptures ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਹਰੇਕ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸਟਬੁਕ

ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਲਈ 5 ਅਧਿਐਨ ਗਾਈਡਾਂ

ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6 ਕਦਮ

ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ

ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਸ਼ੇ, ਚਾਰਟ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੁਣੋ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ।

ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਰੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਸਟਾਮੇਂਟ

NT ਇਤਿਹਾਸ 1 - 11
NT ਥਿਓਲੋਜੀ 1 12 - 18
NT ਥਿਓਲੋਜੀ 2 19 - 26
1

ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ, 1

ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾ ਚਿੰਤਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਵਿਰਤਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2

ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, 2

ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦਫ਼ਨਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3

ਮੱਤੀ 1—13

ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ, ਸੈਲਰਜ਼ ਐਸ. ਕਰੇਨ, ਜੂਨੀਅਰ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਤੁਫ਼ਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
4

ਮੱਤੀ 14—28

ਮੱਤੀ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿਰਤਾਂਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਸੈਲਰਜ਼ ਐਸ. ਕਰੇਨ, ਜੂਨੀਅਰ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੇਵਕਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਰਾਜਾ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5

ਮਾਰਕ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
6

ਲਿਊਕ 1:1—9:50

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
7

ਲਿਊਕ 9:51—24:53

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
8

ਜੋਹਨ 1—10

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
9

ਜੋਹਨ 11—21

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
10

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1—14

ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 1-14 ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
11

ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 15—28

ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 15—28 ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੌਲੁਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
12

ਰ ਮੋ ੀ ਆ ਂ 1—7

ਡੇਿਵਡ ਐੱਲ. ਰੋਪਰ ਪੌਲੁਸ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਮਕੁ ਤੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹ􏰀 ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਯਗੋ ਤਾ ਜਾਂ ਭਿਲਆਈ ਸਦਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹ।ੈ ਯਹਦੂ ੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੈ ਕੌਮਾਂ, ਦਹੋ ਾਂ ਨੰ ੂ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਮਕੁ ਤੀ ਿਕਰਪਾ ਰਾਹ􏰀, ਿਜਸ ਦਾ ਪਬ੍ਰ ੰਧ ਪਰਮਸ਼ੇ ਰ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖਦੀਆਿਗਆਕਾਰੀਦੇਿਵਸ਼ਵਾਸਯਗੋ ਪਤ੍ਰੀਉੱਤਰਰਾਹ􏰀ਆਉਂਦੀਹ।ੈ
13

ਰੋਮੀਆਂ 8—16

ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਰੋਮੀ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ
14

1 ਕੋਰੀਨਥਿਆਨ

ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਕੁਰਿੰਥੁਸ ਵਿਚਲੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਟਕਾਂ, ਅਨੈਤਿਕਤਾ, ਡਾਕਟ੍ਰਿਨ ਸਬੰਧੀ ਉਲਝਣ, ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹ—ਘਮੰਡ—ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੁਏਨ ਵਾਰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਆਇਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਐਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿਚਲੇ ਔਖੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲੁਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਡਲੀ ਵਿਚਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਰਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 13 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
15

2 ਕੋਰੀਨਥਿਆਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
16

ਗੈਲੇਟੀਅਨ

ਗਲਾਤੀਆ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਖ਼ਤ ਨਵੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ‌ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੈਰਕੌਮਾਂ ਲਈ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁੱਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ‌ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‌ਇੱਕੋ ‌ਇਕ ਸਾਧਨ, ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਵਿਸ‍‍ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਦੀ ‌ਇਸ ਪੱਤਰੀ ਵਿਚ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਵਿਚ ਸੱਭੇ ‌ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਰੁਤਬੇ ਵਰਗੇ ਤੁਫਰਕੇ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹੀਆਂ ਲਈ ਬੇਸਕੀਮਤੀ ਟੀਕਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੈਕ ਮੈਕਿਨੀ ਨੇ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
17

ਇਫਿਸਿਅਨ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਿਅਨ

ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸੁਸ (ਜੇ ਲੌਕਹਾਰਟ) ਅਤੇ ਫਿਲਿੱਪੈ (ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ) ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਕਲੀਸੀਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
18

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਲੇਮੋਨ

ਕੁਲੁੱਸੀਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਦੀ ਸਚਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸਬਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਲੀਸੀਆ ਸਵਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿੲਅ ਕ ਵਨ ਸਮਨਤਾ ੳਚ ਭਗਤੀ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਸੈਲੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨਿੲਸੇ ਸਮੇੰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖੀ ਫਲੇਮੋਨ ਦੀ ਕਤਾਬ ਮਸੀਹੀ ਰਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਨ ਡੀ. ਆਲਬਰਟ ਅਤੇ ਬਰੂਸ ਮੈਕਲਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਸਬਕ ਕੱਢੇ ਹਨ।
19

1 ਅਤੇ 2 ਥੱਸਲੁਨੀਕੀਆਂ

ਅਰਲ ਡੀ. ਐਡਵਰਡਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਕਰਣ ਥੱਸਲੁਨੀਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਓ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
20

1 ਅਤੇ 2 ਟਿਮੋਥੀ ਅਤੇ ਟਾਇਟਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
21

ਇਬਰਾਨੀਆਂ

ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਥਿਓਲੋਜੀ ਨੇ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਟਲ ਪੇਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਥਿਯੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਕ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
22

ਜੇਮਸ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
23

1 ਅਤੇ 2 ਪੀਟਰ ਅਤੇ ਜੂਡ

ਇਹ ਪੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੁਏਨ ਵਾਰਡਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।
24

1, 2, ਅਤੇ 3 ਜੋਹਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
25

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1—11

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਔਜਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
26

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 12—22

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਸਟਾਮੇਂਟ

OT ਇਤਿਹਾਸ 1 27 - 32
OT ਇਤਿਹਾਸ 2 33 - 38
ਹਿਬਰੂ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ 39 - 43
OT ਪੈਗ਼ੰਬਰ 1 44 - 48
OT ਪੈਗ਼ੰਬਰ 2 49 - 51
27

ਉਤਪਤੀ 1—22

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
28

ਉਤਪਤੀ 23—50

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
29

ਨਿਕਾਲਾ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
30

ਛਿਛੋਰਾਪਨ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
31

ਅੰਕ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
32

ਡਿਉਟਰੋਨੋਮੀ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
33

ਜੋਸ਼ੁਆ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
34

ਜੱਜ ਅਤੇ ਰੁਥ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
35

1 ਅਤੇ 2 ਸੈਮੁਅਲ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
36

1 ਅਤੇ 2 ਰਾਜੇ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
37

1 ਅਤੇ 2 ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
38

ਇਜ਼ਰਾ, ਨੇਹੇਮਿਆ, ਅਤੇ ਏਸਥਰ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
39

ਨੌਕਰੀ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
40

ਭਜਨ 1

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
41

ਭਜਨ 2

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
42

ਕਹਾਵਤਾਂ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
43

ਧਰਮ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੋਲੋਮਨ ਦੇ ਗਾਣੇ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
44

ਯਸਾਯਾਹ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
45

ਜਰਮਯਾਹ 1—25

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
46

ਜਰਮਯਾਹ 26—52 ਅਤੇ ਵਿਲਾਪ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
47

ਇਜੇਕੀਲ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
48

ਡੇਨਿਅਲ

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
49

ਛੋਟੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ, 1

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
50

ਛੋਟੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ, 2

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
51

ਛੋਟੇ ਪੈਗ਼ੰਬਰ, 3

ਇਹ ਕੋਰਸ ਅਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।