Công Vụ Các Sứ Đồ 1—14

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ bao gồm ba mươi năm đầu tiên của Đạo Đấng Christ lúc ban đầu và vì thế, được sự hướng dẫn linh cảm, đã chuyển tải ý chỉ của Đức Chúa Trời cho hội thánh Ngài ngày nay. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1—14, David L. Roper dẫn chúng ta đi xuyên qua lịch sử của hội thánh vào thế kỷ thứ nhất, mở đầu với việc Chúa thăng thiên và kết thúc với chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Trong khóa học tới, Công Vụ Các Sứ Đồ 15—28, ông sẽ bắt đầu với Giáo Hội Nghị tại Giê-ru-sa-lem và dẫn độc giả đến chức vụ của Phao-lô tại thành La Mã.


Một khóa học bao gồm những gì?

Khóa học 50 ngày này cung cấp cho quý vị tất cả các tài liệu cần thiết. Nếu quý vị cần thêm thời gian để hoàn thành khóa học này, quý vị có thể gia hạn khóa học thêm 30 ngày. Nhấp vào đây để xem một số tài liệu mẫu của khóa học.

Sách Kỹ Thuật Số

Bản điện tử của cuốn sách Công Vụ Các Sứ Đồ 1—14 do David L. Roper biên soạn sẽ là thầy dạy của quý vị trong khóa học, và quý vị được quyền giữ lại sau khi khóa học kết thúc.

Năm Hướng Dẫn Học Tập

Những hướng dẫn này sẽ giúp quý vị chuẩn bị cho bài thi của mình bằng cách nêu ra cho quý vị các thuật ngữ, khái niệm, con người chủ chốt, và hướng dẫn quý vị nên tập trung vào những phần nào khi đọc tài liệu.

Sáu Bài Thi

Được thiết kế để trợ giúp chứ không phải để cản trở quý vị nên mỗi bài thi sẽ bao gồm năm mươi câu hỏi được rút ra từ phần bài đọc được giới hạn để bảo đảm rằng quý vị hiểu được những điều đang được giảng dạy. Bài thi cuối cùng là bài thi toàn diện.

Hướng Dẫn về Tốc Độ Đọc

Hãy theo dõi lịch đọc tài liệu của quý vị bằng hướng dẫn tốc độ đọc. Hướng dẫn này cho biết quý vị cần phải đọc những trang nào mỗi ngày để hoàn thành được khóa học trong thời gian đặt ra.

Trợ Giúp Học Tập

Ở khóa học này quý vị có thêm các tài liệu học tập để bổ trợ cho việc học tập.