1 మరియు 2 థెస్సలొనీయుకులు

థెస్సలొనీకయులకు పౌలు వ్రాసిన పత్రికలు విశ్వాసములో మార్గదర్శకం అవసరము ఉన్న యవ్వన క్రైస్తవులకు ఆప్యాయతతో కూడిన వ్యక్తిగత పత్రికలు. పౌలు క్రీస్తు రాకడ, చివరి దినములు, మరియు సంఘమును గూర్చిన ఇతర వేదాంత విషయాలకు సంబంధించిన సమస్యలకు జవాబిస్తున్నాడు. ఎర్ల్ డి. ఎడ్వర్డ్స్ (Earl D. Edwards) పాఠకుని ఈ అంశాల యొక్క లోతైన అవగాహనలోనికి తీసుకొనివెళ్లి, ముఖ్యమైన అనుదిన అనువర్తనలు ఇస్తున్నాడు. ఈ కోర్సు థెస్సలొనీకయుల పత్రికలను గూర్చి చేయు ప్రతి వ్యక్తిగత లేక సమూహ బైబిల్ స్టడీకి సహాయపడుతుంది.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

1 మరియు 2 థెస్సలొనీకయులకు పుస్తకం ఎర్ల్ డి. ఎడ్వర్డ్స్ (Earl D. Edwards) వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.

అధ్యయన సహాయాలు

మీరు కోర్సులో నేర్చుకునే వాటికి అదనంగా అదనపు అధ్యయన అంశాలు లభిస్తాయి.