1 ಮತ್ತು 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ

ಪೌಲನು ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದ್ದಂಥ ಎಳೆಯ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಬರೆದಂತಹ ಆದರದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪೌಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರಾಗಮನ, ಅಂತ್ಯಕಾಲ, ಮತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರೆ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರೀಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾನೆ. ಎರ್ಲ್ ಡಿ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ನು ವಾಚಕರನ್ನು ಈ ಚರ್ಚೆಯಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ದೈನಂದಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೈಬಲ್ ಅಧ್ಯಯನ ಗುಂಪಿಗೆ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಕುರಿತ ಆಗಾಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವದು.


ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಈ 50-ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ

1 ಮತ್ತು 2 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಎರ್ಲ್ ಡಿ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೋರ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಐದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಕಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವು

ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.