హెబ్రీయులకు

బైబిలోని పుస్తకాలలో చమత్కారంతో కూడిన రంగాలలో హెబ్రీ పత్రిక ఒకటి. హెబ్రీ పత్రికలోని ఉపదేశములు మరియు దైవశాస్రం క్రీస్తును గుర్తించిన మరియు బైబిల్ అంతటిని గూర్చిన గ్రహింపును రూపుదిద్దిటకు సహాయపడును. మార్టెల్ పేస్ రచయిత యొక్క సిద్ధాంతాలను పరిశీలించి క్రీస్తు మరియు ఆయన పని, విశ్వాసపు నడకను గుర్తించిన వివరాలను ఇస్తున్నాడు. ఇవి ప్రోత్సహించుటకు ఆశ్చర్యకరమైన ఆధారములుగలవిగా యున్నాయి. క్రైస్తవులు ఎందుకు క్రీస్తు యెడల రాజభక్తిని కలిగివున్నారు అనునది జ్ఞాపకము చేయబడెను.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

హెబ్రీయులకు పుస్తకం మార్టెల్ పేస్ వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.