క్రీస్తు యొక్క జీవితం, 2

సువార్త సన్నివేశములు చదువుటయందు ప్రతి క్రైస్తవుడు సంతోషించాలి. యేసు జీవిత సన్నివేశములను అవి జరిగిన కాల క్రమములో పెట్టుట ద్వారా డేవిడ్ L. రోపెర్, యేసు జీవితములోని మాటలు, సంభాషణలు, మరియు ఆయన అనుదిన చర్యలను నేర్చుకొనే అనుభవంలోనికి మనలను నడిపిస్తూ, క్రీస్తు జీవించిన విధముగా జీవించుటకు చదవరులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. పాలస్తీనా భౌగోళిక అధ్యయనం ద్వారా, అక్కడి ప్రజల యొక్క అలవాట్లు మరియు విధానాల ద్వారా, యేసు చుట్టుప్రక్కల ఉన్న పలు సముహముల ప్రజల యొక్క మాటల-చిత్రముల ద్వారా,యేసు జీవితము మన హృదయాలలో మండునట్లు Roper చేస్తున్నారు. క్రీస్తు తన తండ్రి యొద్ద నుండి తెచ్చిన సందేశమును మాత్రమే గాక, ఈ కోర్సు క్రీస్తు జీవిత పరిస్థితులలో ఉన్న దృశ్యములు మరియు శబ్దములు, ధూళి మరియు జీవన పరిస్థితులు, పగలు మరియు రాత్రులు మనకు తెలియజేస్తుంది. ఈ రెండు కోర్సులను ఆలోచనాపూర్వకంగా అధ్యయనం చేసినవారెవ్వరూ మార్పు చెందకుండా ఉండలేరు. యేసుతో నడచి, ఆయన బోధలు విని, తన కాలములోని ప్రజలతో సంభాషిస్తూ ఆయనను చూసి, ఆయన మరణ పునరుత్థానములను చూసిన తరువాత ఎవరు మార్పు చెందకుండా ఉండగలరు!


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

క్రీస్తు యొక్క జీవితం, 2 పుస్తకం డేవిడ్ L. రోపెర్ వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.

అధ్యయన సహాయాలు

మీరు కోర్సులో నేర్చుకునే వాటికి అదనంగా అదనపు అధ్యయన అంశాలు లభిస్తాయి.