૧ કરિંથી

કરિંથમાંના પ્રથમ સદીના ખ્રિસ્તીઓને આ પત્રમાં, પાઉલે ઘણા પ્રશ્નો સંબોધ્યા હતાં, જેમાં સાધારણ ભિન્નતાઓ સાથે આજની મંડળીને તકલીફ આપવાનું ચાલું રાખ્યું છે. દુવેઈન વોર્ડન (Duane Warden) નો કલમ-પછી-કલમનો અભ્યાસ શાસ્ત્રોક્ત લખાણમાંની મુશ્કેલ સમસ્યાઓને હાથે ધરે છે. અને આપણા પોતાના સમયમાં ખ્રિસ્તી જીવન જીવવા માટે વ્યવહારું લાગુકરણ લંબાવે છે.

આ મંડળીઓને ભાગલાઓ, અનૈતિક્તા, સૈદ્ધાંતિક ગૂંચવડો અને ભૌતિકતાએ મોટી પીડા આપી અને તેમના ઝઘડાઓનું એક મૂળ – અભિમાન- એ આપણામાં પણ સામાન્ય છે. પાઉલ જાણતો હતો કે મંડળીકિય સંઘર્ષોને જીતવાની ચાવી છે પ્રેમ, “અમૂર્તમાંથી નક્કરમાં રૂપાંતરિત.” તેની અધ્યાય ૧૩માંની છટાદાર અને પરિચિત ચર્ચામાં, પ્રેરિતે પ્રેમના પ્રકારની વ્યાખ્યા આપી અને વર્ણન કર્યું કે, આ લક્ષણો બતાવે છે કે ખ્રિસ્તના અનુયાયીએ જે પ્રેમ દ્વારા સાચે જ પ્રેત્સાહિત થયો છે તેણે બીજાઓ પત્યે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ. ખ્રિસ્તીઓ તરીકે ફકરામાં શીખવેલા સિદ્ધાંતોને આજે વળગી રહેવાથી ઘણી બધી સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવશે અને મંડળી પ્રેમાળ, એક શરીરરૂપ બની શકે છે જેની ઈસુએ કલ્પના કરી હતી અને તારવાને માટે પોતાનું જીવન આપી દીધું હતું.


કોર્સની સાથે અન્ય શું આવે છે?

આ 50 દિવસિય કોર્સ તમને જરુરી તમામ સાથે આવે છે. તમને તે પૂરવા વધું સમય જોઇશે, તમે તમારા કોર્સને વધુ 30 દિવસ વધારી શકો છો. કેટલીક નમૂનાની કોર્સ સાહિત્ય જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ડિજીટ્લ પુસ્તક

૧ કરિંથી દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક દુવેઈન વોર્ડન (Duane Warden) ની ડિજિટલ નકલ કર્સ દરમિયાન તમારા શિક્ષક તરીકે કાર્ય કરશે અને કોર્સ સમાપ્ત થયા પછી તમારે રાખવા માટે હશે.

પાંચ અભ્યાસ માર્ગદર્શિકા

આ તમને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે મદદ કરશે જેમાં તમને વાંચવા સમયે ધ્યાન આપવા માટે શબ્દો, ખયાલો, લોકો અને જગ્યા વિશે માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.

છ પરીક્ષા

તમને રોકવા નહી પરંતુ મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે, દરેક પરીક્ષામાં પચાસ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જે તમને આપવામાં આવેલા વાંચન સાહિત્યમાંથી લેવામાં આવ્યા છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જે શીખવવામાં આવે છે તે તમે સમજો છો. છેલ્લી પરીક્ષામાં વ્યાપક પ્રશ્નો છે.

વાંચનની ગતિ માર્ગદર્શિકા

તમારી વાંચન ગતિની માર્ગદર્શિકા સાથે તમારા વાંચન શેડ્યૂલમાં આગળ રહો. આ માર્ગદર્શિકા તમને જણાવશે કે તમારે દરરોજ ક્યાં પાન વાંચવાની જરૂર છે જેથી તમે ઇચ્છિત સમયમાં કોર્સ સમાપ્ત કરી શકો.