ಪ್ರಕಟಣೆ 12—22

ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕ, ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂಥ ರೂಪಕವಾದ ಸಾಂಕೇತಿಕಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೈಸ್ತೀಯ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಸಹ ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೂ, ಡೇವಿಡ ಎಲ್. ರೋಪರ್ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನಲ್ಲಿ, ಆತನು 12 ರಿಂದ 22 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ವಾಚಕನನ್ನು ಸೈತಾನನ ಅಂತಿಮ ಸೋಲಿನ ಕುರಿತು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ನಡಿಸುವ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ನಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ರೋಪರ್.ನು ಯುದ್ಧಗಳು, ಮೃಗಗಳು, ಮತ್ತು ರೌದ್ರದ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಮರ್ಮವನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯುಗಾಂತ್ಯದ ಕುರಿತು ಆತನು ನೀಡುವ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಅರ್ಮಗೆದ್ದೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲಕರ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿ, ವಾಚಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವನ್ನು ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದ ನಿಜವಾದ ಸಂದೇಶದ – ಕ್ರೈಸ್ತ ಜಯ- ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ವಾದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ಷಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ: ಸಾಯಬೇಕಾದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ಉಳಿಯುವವನು ನಿತ್ಯಜೀವದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವನು.


ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಈ 50-ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರಕಟನೆ 12–22 ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಡೇವಿಡ್‌ ರೋಪರ್‌ (David L. Roper) ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೋರ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಐದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಕಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವು

ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.