ಪ್ರಕಟಣೆ 1—11

ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂಥ ರೂಪಕತೆಯುಳ್ಳ ಸಾಂಕೇತಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ನುರಿತ ಕ್ರೈಸ್ತ ವೇದಪಂಡಿತರಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಸವಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೂ, ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್ ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾದ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳುಳ್ಳಂಥ ಅತ್ಯಂಥ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವಂಥ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್.ನಲ್ಲಿ, ವಾಚಕನನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತೆ ನಡಿಸುವಂತಹ ರೋಮಾಂಷಕಾರಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ.

ರೋಪರ್.ನು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಚಯಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಹಿನ್ನಲೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅರ್ಥನಿರೂಪಣೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಥಮ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ತನ್ನ ವಾಚಕರಿಗ ಕರೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ದೊರೆತಿರಬಹುದಾದ ಆತ್ಮೀಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕುರಿತು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರೋಪರ್.ನು ಇಂದು ಪ್ರಕಟನೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಲಂಗುಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ.


ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಈ 50-ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ

ಪ್ರಕಟನೆ 1–11 ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಡೇವಿಡ್‌ ರೋಪರ್  ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೋರ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಐದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಕಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವು

ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.