రోమా 1—7

మోషే ధరశాస్త్రమునకు విధేయత చూపుట ద్వారా కాని వ్యక్తిగత ప్రతిభ లేదా మంచితనము ద్వారా కాని రక్షణ పొందలేమని రోమా క్రైస్తవులకు వ్రాసిన దైవావేశముగల ఈ పత్రిక వివరిస్తుంది. ఎవరైనా రక్షణ పొందగలరని పౌలు వివరించాడు – కాని ఆయనకు విధేయులై మరియు విశ్వాసము ద్వారా జీవించు వారికి దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మాత్రమే ఇది పోయబడుతుంది. ఈ సందేశము, ప్రస్తుత ప్రజలకు చాలా అవసరమైనది, ఇది డేవిడ్ L. రోపెర్ చే జాగ్రత్తగా పరిశీలించబడి మరియు అర్థము చేసుకొనుటకు, ఇతరులతో పంచుకొనుటకు సులువుగా ఉండే పద్దతిని ఉపయోగించి సమర్పించబడినది.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

ఈ కోర్సు ఇంకా అందుబాటులో లేదు. ఇది భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక చేయబడింది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.