మత్తయి 14—28

పాతనిబంధనలో చేయబడిన కొన్ని వాగ్దానాలు మరియు ప్రవచనాలను నెరవేర్చుటకుగాను ఈ లోకములోనికి వచ్చిన యేసుక్రీస్తును పరిచయం చేస్తూ మత్తయి వ్రాసిన సువార్త నూతన నిబంధనను ప్రారంభిస్తుంది. యేసును హత్తుకొనియున్న వారు ఆయన రాజరికాన్ని అపార్ధం చేసుకున్నారు మరియు, తాను యూదులకు రాజు మరియు దేవుని కుమారుడనని యేసు చెప్పుకున్న విధానాన్నిబట్టి ఆయనను తృణీకరించినవారు ఆయనను సిలువవేసారు. తన అధ్యయన రెండవ భాగంలో, సెల్లెర్స్ ఎస్. క్రైన్ జూనియర్, పాప మరణములపై యేసుక్రీస్తు జయమును పొందుటద్వారా తన వాదనలు వాస్తవికమైనవిగా నిరూపించుకున్నారు అని చూపుతున్నారు.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

మత్తయి 14—28 పుస్తకం Sellers S. Crain, Jr. వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.

అధ్యయన సహాయాలు

మీరు కోర్సులో నేర్చుకునే వాటికి అదనంగా అదనపు అధ్యయన అంశాలు లభిస్తాయి.