సంఖ్యాకాండము

పాత నిబంధన ఇశ్రాయేలీయులవలె, క్రైస్తవులు అనుదిన శ్రమలతో జీవితములో ప్రయాణిస్తూ మరియు వాగ్దాన దేశము చేరుకోవాలని తపనతో ఉన్నారు. సంఖ్యాకాండము ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క ప్రాచీన ప్రయాణమును గూర్చి మాట్లాడుతుంది, వారి అవిధేయత, అవిశ్వాసం, మరియు అసంతృప్తి వలన కలిగిన సమస్యలను చూచుటకు దైవదృష్టిని కలుగజేస్తుంది. కోయ్ డి. రోపర్ (Coy D. Roper), వాక్యభాగము చెప్పేదానిని మరియు మూల పాఠకులకు అది బోధించేదానిని మొదటిగా విశ్లేషించి,మరియు తదుపరి ఆ పాఠములను, దేవుని కొరకు జీవించి మరియు ఆయనతో పరలోకములో నిత్యత్వం పొందడానికి ఆశిస్తున్న నేటి పాఠకులకు అనువర్తించాడు. ప్రసంగించి మరియు బోధించేవారికి, అనువర్తనలలో పుస్తకమును అవలోకనము చేసే వివిధ రకములైన అనేక ఉదాహరణలు, ప్రసంగ ఆలోచనలు, మరియు అదే విధముగా పరిపూర్ణ-విస్తృతమైన ప్రసంగాలు ఉంటాయి.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

సంఖ్యాకాండము పుస్తకం కోయ్ డి. రోపర్ (Coy D. Roper) వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.

అధ్యయన సహాయాలు

మీరు కోర్సులో నేర్చుకునే వాటికి అదనంగా అదనపు అధ్యయన అంశాలు లభిస్తాయి.