அப்போஸ்தலர் 15—28

அப்போஸ்தலர் புத்தகமானது ஆதி கிறிஸ்தவத்தின் முதல் முப்பது வருடங்களைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் வெளிப்படுத்தலின் வழி நடத்துதலானது, அவருடைய இன்றைய திருச்சபைகளுக்கு தேவனுடைய சித்தத்தை கொண்டு வருகிறது. நமது இரட்சகரின் பரமேறுதலில் துவங்கி பவுலின் முதல் அருட்பணி பயணத்தில் முடித்து, முதலாம் நூற்றாண்டுத் திருச்சபையின் வரலாற்றுக்குள் டேவிட் எல். ரோப்பர் அவர்கள் அப்போஸ்தலர் 1 – 14-ல் நம்மை நடத்துகிறார். இந்தப் பாடத்திட்டத்தில் அப்போஸ்தலர் 15 – 28-ல் எருசலேமின் ஆலோசனையில் அவர் துவங்கி ரோமாபுரியில் பவுலின் ஊழியத்திற்குள் வாசகர்களை நடத்துகிறார்.


கல்விப் பிரிவுடன் எது வருகிறது?

இந்த 50-நாள் கல்விப் பிரிவானது உங்களுக்குத் தேவைப்படும் அனைத்துடனும் வருகின்றது. இந்த கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு மேலும் கால அவகாசம் உங்களுக்குத் தேவைப்படுமானால், கூடுதலாக 30 நாட்களுக்கு உங்கள் கல்விப் பிரிவை நீட்டிக்கலாம். மாதிரி கல்விப் பிரிவு பாடங்கள் சிலவற்றைக் காண இங்கே க்ளிக் செய்க.

டிஜிட்டல் புத்தகம்

அப்போஸ்தலர் 15—28 அல் எழுதப்பட்ட டேவிட் எல். ரோப்பர் எனும் ஒரு டிஜிட்டல் புத்தகம் இந்தப் பயிற்சிக்கான உங்களின் ஆசிரியராக இருக்கும், மற்றும் பயிற்சி முடிந்த பிறகு அதை நீங்கள் உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளலாம்.

ஐந்து கல்வி வழிகாட்டிகள்

நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மிகுந்த கவனம் செலுத்துவதற்காக முக்கியமான சொற்கள், கோட்பாடுகள், மக்கள் மற்றும் இடங்களை அளிப்பதன் மூலம் தேர்வுகளுக்காக நீங்கள் தயாராவதற்கு இவை உங்களுக்கு உதவுகின்றன.

ஆறு தேர்வுகள்

உங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதைவிட உங்களுக்கு உதவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, கற்பிப்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, ஒதுக்கப்பட்ட வாசிப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது கேள்விகளை ஒவ்வொரு தேர்வும் கொண்டுள்ளது. கடைசி தேர்வு விரிவானதாகும்.

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டி

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டியுடன் வாசிப்பு அட்டவணையின் உச்சத்தில் இருங்கள். விரும்பிய நேரத்தில் கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு, ஒவ்வொரு நாளும் எந்தப் பக்கங்களை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்பதை இவ்வழிகாட்டி கூறுகிறது.

படிப்பு உதவிகள்

இந்தப் பயிற்சியில் உங்கள் கற்றலுக்கு துணை செய்வதற்காக கூடுதல் படிக்கும் பொருட்களுடன் இந்தப் பயிற்சி வருகிறது