ਪਰਕਾਸ਼ਦੀਪੋਥੀ 12—22

ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਲੰਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਸੀਹੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ (David L. Roper) ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 22 ਅਧਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਸ਼ਤਾਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰੋਪਰ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੋ ਯੁੱਧ, ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਕਟੋਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਰਮਗਿੱਦੋਨ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੂਹੰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੀਕ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ।


ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਵਾਧੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਨਮੂਨਾ ਕੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ।

ਡਿਜੀਟਲ ਕਿਤਾਬ

ਕਿਤਾਬ ਪਰਕਾਸ਼ਦੀਪੋਥੀ 12-22 ਜੋ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਐਲ. ਰੋਪਰ (David L. Roper) ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ ਕੋਰਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜ ਅਧਿਐਨ ਗਾਈਡਾਂ

ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ, ਸਿਧਾਂਤ, ਲੋਕ, ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਛੇ ਟੈਸਟ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੜਚਣ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਟੈਸਟ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ

ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਇੱਛਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ

ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੂਰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।