ಮತ್ತಾಯ 14—28

ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ಆತನ ಅರಸುತನವನ್ನು ಅಪಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು, ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವರು ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸನು ಹಾಗೂ ದೇವಕುಮಾರನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿದರು. ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಸ್. ಕ್ರೈನ್, ಜೂ. ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಎರಡನೆಯ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದುವದರ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದೆಲ್ಲಾ ನಿಜವೆಂದು ಸಾಭಿತುಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ..


ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಈ 50-ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ

ಮತ್ತಾಯ 14—28 ರವರು ಬರೆದಿರುವ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಸ್. ಕ್ರೈನ್, ಜೂ. ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೋರ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಐದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಕಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವು

ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.