ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆ

ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಹೊಂದುವ ಮಹತ್ತರವಾದ ಆತ್ಮೀಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪೌಲನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ತಂದೆಯ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಛಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು, ಆತನ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದೇ ಶರೀರ, ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟೆವು. ದೇವರು ದಯಾಪಾಲಿಸು ಸರ್ವಾಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಆತ್ಮೀಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆಂದು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವದರಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಲೋಕದ ನಾಗರೀಕರಾಗಿ, ಒಂದೇ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂದು ಪೌಲನು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಈ ಐಕ್ಯತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನರವತಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿರೂಪಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವದರ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಉನ್ನತಕ್ಕೇರಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುನ್ನ ಶ್ರಮೆ ಭಾದೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು.

ಜಾಯ್ ಲಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅನುಭವದಿಂದ ಓದುಗರನ್ನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಓದಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ ನಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.


ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಈ 50-ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯವರಿಗೆರವರು ಬರೆದಿರುವ ಜಾಯ್ ಲಾಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಎಲ್. ರೋಪರ್ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೋರ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಐದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಕಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವು

ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.