రోమా 8—16

దైవావేశ పూరితంగా వ్రాయబడిన ఈ పత్రికలో రోమా క్రైస్తవులు తాము పొందిన రక్షణ, ధర్మ శాస్త్రమును గైకొనుట ద్వారా గాని, వారు చేసే మంచి పనులు ద్వారా గాని పొందలేదని తెలుపుచున్నది. కేవలం దేవుని కృప కుమ్మరింపబడుట ద్వారా మాత్రమే ఎవరైనా రక్షి౦పబడగలరు అని పౌలు నుడివెను, ఆయనకు విధేయులై విశ్వాస జీవితం జీవించుట ద్వారా మాత్రమే. నేటి ప్రజలకు అవసరమైన ఈ విషయాన్ని, జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేసి మనం అర్ధం చేసుకొని ఇతరులకు వివరించులాగున సులభమైన పద్దతిలో David L. Roper ఆవిష్కరించారు.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

రోమా 8—16 పుస్తకం David L. Roper వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.