ఆదికాండము 23—50

ఈ కోర్సుతో, విల్లియం W. గ్రాషమ్ ఆదికాండము యొక్క సమగ్ర అధ్యయనము పూర్తి చేసెను. ఈ ప్రారంభముల పుస్తకము యొక్క చివరి భాగములో , అబ్రాహాము యొక్క జీవితము దగ్గరనుండి ఇస్సాకు మరియు యాకోబులను గూర్చిన కథల వరకు అతడు వెళ్లెను. అప్పుడు దేవుడు తన ఉద్దేశాల ప్రకారము తన దైవసంకల్పితమైన ప్రణాళికలను చేస్తున్నాడని దృశ్యముల వెనుక దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాడని తెలియజేసే, యోసేపు జీవితమును గూర్చిన ఒక అద్భుతమైన పదము—పదము అధ్యయనము అతడు ఇచ్చెను. ఆదికాండము పుస్తకములో దేవునిచే పిలువబడిన ప్రజల చరిత్రలో ముఖ్య లక్షణము ఏమిటంటే తనతో ఉన్న వారి సంబంధము. తన ప్రజలతో దేవుని యొక్క వ్యవహారము తన దైవిక స్వభావమును కనుపరచును: తన ధర్మము మరియు కోపము, నిబంధన మరియు శిక్ష, మరియు ప్రతి వాగ్దానమునకు నమ్మకత్వము. ఈ సత్య దేవుడే నేడు ప్రతి వ్యక్తి జీవితములో ప్రధాన పాత్రకు అర్హుడు. సహోదరుడైన Grasham పాటు కథనముల ద్వారా ఎవరైనా అతనిని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే దేవుని బాగా తెలుసుకొనగలడు. అన్వయములు వివిధ ఉదాహరణలను కలిగియుంటుంది మరియు ఎవరైతే బోధిస్తారో ప్రసంగిస్తారో వారికి పాఠములను విస్తరించుటకు ప్రసంగములు ఉపయోగపడును.


కోర్సులో ఏమి లభిస్తాయి?

ఈ 50 రోజుల కోర్సు మీకు అవసరమైన అన్ని అంశాలతో అందించబడుతుంది. ఈ కోర్సు పూర్తి చేయడానికి మీకు అదనపు సమయం అవసరమైతే, మీరు అదనపు 30 రోజులపాటు సమయాన్ని పెంచుకోవచ్చు. నమూనా కోర్సు అంశాలు చూడటానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

డిజిటల్ పుస్తకం

ఆదికాండము 23—50 పుస్తకం విల్లియం W. గ్రాషమ్ వ్రాశారు, దాని డిజిటల్ కాపీ మీకు కోర్సులో మీ అధ్యాపకుని వలె ఉపయోగపడుతుంది మరియు కోర్సు ముగిసిన తర్వాత అది మీ స్వంతమవుతుంది.

ఐదు అధ్యయన మార్గదర్శకాలు

ఇవి మీరు చదువుతున్నప్పుడు ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాల్సిన కీలక పదాలు, అంశాలు, వ్యక్తులు మరియు స్థలాలను మీకు తెలియజేయడం ద్వారా మీ పరీక్షలకు సిద్ధం కావడానికి సహాయంగా ఉంటాయి.

ఆరు పరీక్షలు

మీకు ఆటంకం కాకుండా సహాయంగా రూపొందించబడిన ప్రతి పరీక్షలో నేర్పిన అంశాలను మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నారని నిర్ధారించడానికి చదవాలని పేర్కొన్న వాటి నుండి సేకరించిన యాభై ప్రశ్నలు ఉంటాయి. చివరి పరీక్షలో అన్ని అంశాల నుండి ప్రశ్నలు ఉంటాయి.

చదవాల్సిన వేగం మార్గదర్శకం

మీరు చదువుతున్న వేగం మార్గదర్శకంతో మీరు చదవాల్సిన షెడ్యూల్ కంటే ముందు ఉండండి. ఈ మార్గదర్శకం మీరు సెట్ చేసుకున్న సమయంలో కోర్సు పూర్తి చేయడానికి ఒక రోజులో చదవాల్సిన పేజీల సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది.