எபேசியர் மற்றும் பிலிப்பியர்

பவுலின் எபேசியர் நிருபமானது “கிறிஸ்துவுக்குள்” கிறிஸ்தவர்கள் கொண்டிருக்கும் பெரிய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை விளக்குகிறது. நமது கர்த்தர் பிதாவின் வலது பாரிசத்திற்கு மேன்மையாக உயர்த்தப்பட்டு, தமது சபைக்குத் தலையாக ஆட்சி செய்கிறதை அது வலியுறுத்துகிறது. வேறுபட்ட அங்கத்தினர்களைக் கொண்ட இந்த ஒரே சரீரம் விசுவாசத்தில் ஒருமனப்பட்டிருக்கவும் தேவனைப் பின்பற்றும் வாழ்வுமுறையைக் கொண்டிருக்கவும் அழைக்கிறது. இந்த நிருபம் தேவனுடைய முழு சர்வாயுதவர்க்கமும் அவசியப்படுகிற ஆவிக்குரிய போரில் நாம் உடன்பட்டிருப்பதையும் தொடர்ந்து விழிப்புடனிருக்க வேண்டியதையும் கூட நமக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறது.

பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிருபம், சுவிசேஷத்தைப் பரப்புவதில் ஐக்கியம் கொண்டிருக்கும் கிறிஸ்தவர்களை புகழ்கிறது. பவுலின், விசுவாசிக்களுக்கான அறைகூவல், ஒரே ஆவியில் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறவர்களாக, பரலோக இராஜ்யத்தின் பிரஜைகளாக வாழும்படி இருக்கிறது. இந்த ஐக்கியம் மனத்தாழ்மையை பூமியில் தம்முடைய திரு அவதாரத்தில் செய்து காட்டிய கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றுவதிலிருந்து வருகிறது. கிறிஸ்துவைப்போல உயர்த்தப்பட்டிருப்பதற்கு முன்பு துன்பத்தையும் உபத்திரவத்தையும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும்.

ஜெய் லோக்ஹார்ட்டும் டேவிட் ரோப்பரும் அவர்களில் அநேக வருடப் படிப்பு மற்றும் ஊழியத்திலிருந்து அவர்களுடைய வாசகர்களை அறைகூவலான நடையில் ஈடுபட்டிருக்க இந்த நிருபங்களில் வழியாக அழைக்கிறார்கள். இந்தப் பாடத் தொடரிலிருந்து தேவனுடைய வசனத்தின் மாணாக்கர் எல்லாரும் பயனடைவர்.


கல்விப் பிரிவுடன் எது வருகிறது?

இந்த 50-நாள் கல்விப் பிரிவானது உங்களுக்குத் தேவைப்படும் அனைத்துடனும் வருகின்றது. இந்த கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு மேலும் கால அவகாசம் உங்களுக்குத் தேவைப்படுமானால், கூடுதலாக 30 நாட்களுக்கு உங்கள் கல்விப் பிரிவை நீட்டிக்கலாம். மாதிரி கல்விப் பிரிவு பாடங்கள் சிலவற்றைக் காண இங்கே க்ளிக் செய்க.

டிஜிட்டல் புத்தகம்

எபேசியர் மற்றும் பிலிப்பியர் அல் எழுதப்பட்ட ஜெய் லோக்ஹார்ட்டும் டேவிட் ரோப்பரு எனும் ஒரு டிஜிட்டல் புத்தகம் இந்தப் பயிற்சிக்கான உங்களின் ஆசிரியராக இருக்கும், மற்றும் பயிற்சி முடிந்த பிறகு அதை நீங்கள் உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளலாம்.

ஐந்து கல்வி வழிகாட்டிகள்

நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே மிகுந்த கவனம் செலுத்துவதற்காக முக்கியமான சொற்கள், கோட்பாடுகள், மக்கள் மற்றும் இடங்களை அளிப்பதன் மூலம் தேர்வுகளுக்காக நீங்கள் தயாராவதற்கு இவை உங்களுக்கு உதவுகின்றன.

ஆறு தேர்வுகள்

உங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதைவிட உங்களுக்கு உதவுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டது, கற்பிப்பதை நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக, ஒதுக்கப்பட்ட வாசிப்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட ஐம்பது கேள்விகளை ஒவ்வொரு தேர்வும் கொண்டுள்ளது. கடைசி தேர்வு விரிவானதாகும்.

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டி

வாசிப்பு வேக வழிகாட்டியுடன் வாசிப்பு அட்டவணையின் உச்சத்தில் இருங்கள். விரும்பிய நேரத்தில் கல்விப் பிரிவை முடிப்பதற்கு, ஒவ்வொரு நாளும் எந்தப் பக்கங்களை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்பதை இவ்வழிகாட்டி கூறுகிறது.

படிப்பு உதவிகள்

இந்தப் பயிற்சியில் உங்கள் கற்றலுக்கு துணை செய்வதற்காக கூடுதல் படிக்கும் பொருட்களுடன் இந்தப் பயிற்சி வருகிறது