ખ્રિસ્તનું જીવન, ભાગ ૧

સુવાર્તાઓની ઘટનાઓનું વાચન પ્રત્યેક ખ્રિસ્તીને હચમચાવવું જોઈએ. ઈસુના જીવનની ઘટનાઓને, એ જ તે સમયગાળામાં બની હતી તેણે સમયની હારમાળામાં ગોઠવવા દ્વારા, ડેવિડ એલ. રોપર આપણને શિક્ષણના અનુભવમાં લઈ જાય છે, કે જે ઈસુના નોંધાયેલા જીવનના તમામ ભાગોને દર્શાવે છે, એમના શબ્દોને, વાર્તાલાપને અને દૈનિક જીવનમાં લાગુ થતા કૃત્યોને સમાવી લે છે, અને ખ્રિસ્ત જે રીતે જીવન જીવ્યા તે પ્રકારે જીવન જીવવા પડકાર ફેંકે છે. રોપર, પેલેસ્ટાઇનની ભૂગોળ, એના લોકોની રીતભાત અને રીત-રિવાજો તેમજ જે લોકો ઈસુની ચારે બાજુ ઘેરાયેલા હતા એવા અનેકવિધ લોકસમૂહના શબ્દચિત્ર દ્વારા ખ્રિસ્તના જીવનને આપણા હૃદયોમાં સળગતું બનાવે છે. આ અભ્યાસક્રમ, પિતા તરફથી આપણે માટે ખ્રિસ્ત જે સંદેશાઓ લાવ્યા તે રજુ કરે છે, એટલું જ નહિ પરંતુ સ્થળો અને ધ્વનિ, ધૂળ તેમજ જીવન ધોરણો, દિવસો અને રાત્રીઓ, તેમના જીવનની આજુ બાજુ રચાયેલા છે. જે કોઈ આ અભ્યાસક્રમના શાસ્ત્રભાગોને વિચારપૂર્વક વાંચે છે તે વ્યકિત હવે પછી ક્યારેય એ પ્રમાણેની રહેતી નથી. ઈસુની સંગાથે ચાલ્યા પછી, એમના શિક્ષણને સાંભળ્યા પછી, એમના સમયગાળાના લોકોની સાથે વાર્તાલાપ કરતાં એમને નિહાળ્યા પછી અને તેમના મૃત્યુ અને ઉત્થાનની સાક્ષી આપ્યા પછી, એવી કઈ વ્યક્તિ કે જે બદલાણ પામ્યા સિવાય ના રહી શકે?


કોર્સની સાથે અન્ય શું આવે છે?

આ 50 દિવસિય કોર્સ તમને જરુરી તમામ સાથે આવે છે. તમને તે પૂરવા વધું સમય જોઇશે, તમે તમારા કોર્સને વધુ 30 દિવસ વધારી શકો છો. કેટલીક નમૂનાની કોર્સ સાહિત્ય જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ડિજીટ્લ પુસ્તક

"ખ્રિસ્તનું જીવન, ભાગ ૧ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક ડેવિડ એલ. રોપર ની ડિજિટલ નકલ કર્સ દરમિયાન તમારા શિક્ષક તરીકે કાર્ય કરશે અને કોર્સ સમાપ્ત થયા પછી તમારે રાખવા માટે હશે."

પાંચ અભ્યાસ માર્ગદર્શિકા

આ તમને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે મદદ કરશે જેમાં તમને વાંચવા સમયે ધ્યાન આપવા માટે શબ્દો, ખયાલો, લોકો અને જગ્યા વિશે માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.

છ પરીક્ષા

તમને રોકવા નહી પરંતુ મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે, દરેક પરીક્ષામાં પચાસ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જે તમને આપવામાં આવેલા વાંચન સાહિત્યમાંથી લેવામાં આવ્યા છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જે શીખવવામાં આવે છે તે તમે સમજો છો. છેલ્લી પરીક્ષામાં વ્યાપક પ્રશ્નો છે.

વાંચનની ગતિ માર્ગદર્શિકા

તમારી વાંચન ગતિની માર્ગદર્શિકા સાથે તમારા વાંચન શેડ્યૂલમાં આગળ રહો. આ માર્ગદર્શિકા તમને જણાવશે કે તમારે દરરોજ ક્યાં પાન વાંચવાની જરૂર છે જેથી તમે ઇચ્છિત સમયમાં કોર્સ સમાપ્ત કરી શકો.

અભ્યાસ મદદ

કોર્સ દરમ્યાન તમારા શીખવા માટે વધારાનું અભ્યાસ સાહિત્ય આ કોર્સ સાથે આવે છે.