ಆದಿಕಾಂಡ 1—22

ಆರಂಭಗಳ ಕುರಿತಾದ ದೇವರ ಈ ಪುಸ್ತಕರ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ವಿಲಿಯಮ್ ಡಬ್ಲೂ. ಗ್ರಾಶಾಮ್ (William W. Grasham) ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕಥನ, ಅಬ್ರಹಾಮ ಮತ್ತು ಆತನ ಸಂತತಿಯವರನ್ನು ದೇವರಾದುಕೊಂಡ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಪಾಪದ ನಿತ್ಯವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮಾನವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಪರರ ಜೀವಿತಗಳ ಕಥನಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ, ಆದಿಕಾಂಡವು ನಮ್ಮ ಮೂಲವು ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮಹಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ದೇವರ ಸಂಗಡ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಸಂಬಂಧವೇ. ಆತನು ತನ್ನ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆತನ ದೈವಿಕ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ನೀತಿ ಮತ್ತು ರೌದ್ರತೆ, ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದಂಡನೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಆತನ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವಿಕೆ. ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಸತ್ಯ ದೇವರು ಈತನಾಗಿರುವನು. ಸಹೋದರ ಗ್ರಾಶಾಮ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಥನಗಳು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯೇ ದೇವರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವರು. ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವವರಿಗಾದರೋ, ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಯ ಭಾಗವು ಅವರ ಪಾಠಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂಥ ವಿವಿಧ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.


ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತದೆ?

ಈ 50-ದಿನಗಳ ಕೋರ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದೆಲ್ಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯದ ಆವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 30 ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕ

ಆದಿಕಾಂಡ 1—22 ರವರು ಬರೆದಿರುವ ವಿಲಿಯಮ್ ಡಬ್ಲೂ. ಗ್ರಾಶಾಮ್ (William W. Grasham) ಪುಸ್ತಕದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯು ಕೋರ್ಸಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಐದು ಅಧ್ಯಯನ ಗೈಡ್ ಗಳು

ನೀವು ಓದುವಾಗ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪದಗಳು, ವಿಷಯಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಇವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಆರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯು, ಕಲಿಸಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಓದುವಿಕೆಯ ಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಐವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಗೈಡ್

ನಿಮ್ಮ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಸ್ ಕೈಪಿಡಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಓದುವಿಕೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮಯಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಯಾವ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಕೈಪಿಡಿಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.