રોમન ૮–૧૬

રોમન ખ્રિસ્તીઓને આ પ્રેરિત પત્ર સમજાવે છે કે તારણ મૂસાના નિયમ પાલન દ્વારા નહિ અથવા કોઈ વ્યક્તિગત લાયકાત અથવા સારાપણા દ્વારા મળતું નથી. પાઉલ સમજાવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ તારણ પામી શકે છે- પણ માત્ર દેવની કૃપા દ્વારા જે તેઓની ઉપર રેડવામાં આવે છે જેઓ તેને આધીન થાય છે અને વિશ્વાસથી જે છે. આ સંદેશ આજે લોકો માટે અતિ આવશ્યક છે જેની તપાસ ડેવિડ એલ રોપર દ્વારા કાળજીપૂર્વક કરાઈ છે. અને એ અભિગમનો ઉપયોગ કરતા રજૂ કરે છે જે સમજવામાં સરળ બનાવે છે તથા બીજાઓ સાથે વહેંચી શકાય છે.


કોર્સની સાથે અન્ય શું આવે છે?

આ 50 દિવસિય કોર્સ તમને જરુરી તમામ સાથે આવે છે. તમને તે પૂરવા વધું સમય જોઇશે, તમે તમારા કોર્સને વધુ 30 દિવસ વધારી શકો છો. કેટલીક નમૂનાની કોર્સ સાહિત્ય જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ડિજીટ્લ પુસ્તક

રોમન ૮–૧૬ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક ડેવીડ એલ. રોપર ની ડિજિટલ નકલ કર્સ દરમિયાન તમારા શિક્ષક તરીકે કાર્ય કરશે અને કોર્સ સમાપ્ત થયા પછી તમારે રાખવા માટે હશે.

પાંચ અભ્યાસ માર્ગદર્શિકા

આ તમને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે મદદ કરશે જેમાં તમને વાંચવા સમયે ધ્યાન આપવા માટે શબ્દો, ખયાલો, લોકો અને જગ્યા વિશે માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.

છ પરીક્ષા

તમને રોકવા નહી પરંતુ મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે, દરેક પરીક્ષામાં પચાસ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જે તમને આપવામાં આવેલા વાંચન સાહિત્યમાંથી લેવામાં આવ્યા છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જે શીખવવામાં આવે છે તે તમે સમજો છો. છેલ્લી પરીક્ષામાં વ્યાપક પ્રશ્નો છે.

વાંચનની ગતિ માર્ગદર્શિકા

તમારી વાંચન ગતિની માર્ગદર્શિકા સાથે તમારા વાંચન શેડ્યૂલમાં આગળ રહો. આ માર્ગદર્શિકા તમને જણાવશે કે તમારે દરરોજ ક્યાં પાન વાંચવાની જરૂર છે જેથી તમે ઇચ્છિત સમયમાં કોર્સ સમાપ્ત કરી શકો.