માથ્થી ૧-૧૩

માથ્થીની લખેલી સુવાર્તા નવા કરારનો આરંભ કરતાં ઈસુનો પરિચય આપે છે, એ ઈસુ કે જે જૂના કરારમાં આપવામાં આવેલાં વચનો અને ભવિષ્યવાણીઓને પૂરાં કરવા આવ્યા. આ વિવેચનમાં શરૂઆતના અડધા વિવેચન સુધી, સેલર્સ. એસ. ક્રેઈન, જૂનિ. રાજાના જન્મ અને તેમના આવનાર રાજ્ય અંગેના શિક્ષણને લગતા બનાવોની ચકાસણી કરે છે. તે બતાવે છે કે ઈસુ પ્રત્યે લોકોનો પ્રતિભાવ એક વંટોળની જેમ કેવી રીતે વિકસવા લાગ્યો. અને તેના પરિણામોનો ત્યારબાદના અભ્યાસક્રમમાં, એટલે કે માથ્થી ૧૪-૨૮માં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.


કોર્સની સાથે અન્ય શું આવે છે?

આ 50 દિવસિય કોર્સ તમને જરુરી તમામ સાથે આવે છે. તમને તે પૂરવા વધું સમય જોઇશે, તમે તમારા કોર્સને વધુ 30 દિવસ વધારી શકો છો. કેટલીક નમૂનાની કોર્સ સાહિત્ય જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.

ડિજીટ્લ પુસ્તક

માથ્થી ૧-૧૩ દ્વારા લખાયેલ પુસ્તક સેલર્સ એસ. ક્રેઈન, જૂનિ ની ડિજિટલ નકલ કર્સ દરમિયાન તમારા શિક્ષક તરીકે કાર્ય કરશે અને કોર્સ સમાપ્ત થયા પછી તમારે રાખવા માટે હશે.

પાંચ અભ્યાસ માર્ગદર્શિકા

આ તમને પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે મદદ કરશે જેમાં તમને વાંચવા સમયે ધ્યાન આપવા માટે શબ્દો, ખયાલો, લોકો અને જગ્યા વિશે માહિતી પૂરી પાડવામાં આવશે.

છ પરીક્ષા

તમને રોકવા નહી પરંતુ મદદ કરવા માટે રચાયેલ છે, દરેક પરીક્ષામાં પચાસ પ્રશ્નોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે જે તમને આપવામાં આવેલા વાંચન સાહિત્યમાંથી લેવામાં આવ્યા છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે જે શીખવવામાં આવે છે તે તમે સમજો છો. છેલ્લી પરીક્ષામાં વ્યાપક પ્રશ્નો છે.

વાંચનની ગતિ માર્ગદર્શિકા

તમારી વાંચન ગતિની માર્ગદર્શિકા સાથે તમારા વાંચન શેડ્યૂલમાં આગળ રહો. આ માર્ગદર્શિકા તમને જણાવશે કે તમારે દરરોજ ક્યાં પાન વાંચવાની જરૂર છે જેથી તમે ઇચ્છિત સમયમાં કોર્સ સમાપ્ત કરી શકો.

વિડીઓ

text

અભ્યાસ મદદ

text